આ બ્લૉગ શોધો

7 જાન્યુઆરી, 2013

Hazal.... Laage bhale ne traas prachaaro karya karo


                              હઝલ


**     લાગે ભલે ને ત્રાસ , પ્રચારો કર્યા કરો
         છે એ જ બસ વિકાસ !પ્રચારો કર્યા કરો

                    **      આ જૂઠ ધીરે ધીરે પરમ સત્ય થઈ જશે
                              કરતા  રહો પ્રયાસ , પ્રચારો  કર્યા  કરો
                   
**      પાણી નથી તો શું થયું ?વચનોના ધોધથી
         ઠારો બધાની પ્યાસ , પ્રચારો કર્યા કરો

                    **     જોજો કે ભલભલા ને  એ  આંજી નાખશે
                             વાણીનો આ વિલાસ , પ્રચારો કર્યા કરો

**     સાચેજ સાવ દુધે અમે ધોયેલા છીએ !
          જુઠ્ઠી છે સૌ તપાસ , પ્રચારો કર્યા કરો

                                            - મુસાફિર પાલનપુરી 

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો