આ બ્લૉગ શોધો

13 જાન્યુઆરી, 2014

રાજકારણ

રાજકારણ................રાજકારણ....


*       તારા કરતૂતો જ તને ડુબાડશે 
         દેશવાશીઓના જઠરાગ્ની જાગશે 
         તારા કણ કણ પણ તને ન લાધશે 
         નેતાઓ !તમને કોણ બચાવશે ?
          હાય હાય રે રાજકારણ .........

*       કર્યા  એવા  તે   કરમ 
         બદનામ  થયા ધરમ 
         સદભાવની ખુલી પોલ
         હિન્દુત્વનું ભાંગ્યું ભરમ 
          હાય હાય રે રાજકારણ .........

*       તે તો ભાઈ ના કર્યા ટુકડા 
         તે માણસાઈના કર્યા ટુકડા 
         બુરાઈને   ફેલાવી   બધે 
         તે ભલાઈના કર્યા ટુકડા 
          હાય હાય રે રાજકારણ .......

*       હિન્દુત્વનું લઈને નામ 
         રામને કર્યા   બદનામ 
         ધર્મને લગાડ્યું લાંછન 
         કેવા અધમ તારા કામ !
         હાય હાય રે રાજકારણ .............
                           - સઈદ શેખ 
          
    

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો